Voorwaarden voor het lidmaatschap

Pagina

Door de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de inschrijver :

 1. De bepalingen van de statuten van de vereniging te onderschrijven. Exemplaren hiervan zijn te verkrijgen bij het secretariaat.
 2. Indien de inschrijver minderjarig is, is het inschrijfformulier ondertekend door haar/zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Inschrijfgeld en contributie stipt te zullen betalen. Het inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste contributietermijn in rekening gebracht. Bij een betalingsachterstand van meer dan 6 maanden kan de toegang tot de lessen worden ontzegd tot de achterstallige contributie is betaald.
 4. Opzegging van het lidmaatschap te zullen doen met ingang van de 1e dag van het volgende kalenderkwartaal (1 oktober, 1 januari, 1 april of 1 juli). Opzegging dient via e-mail, schriftelijk of telefonisch plaats te vinden bij de administratie (dus  mondeling opzeggen bij de leiding is niet voldoende).
 5. Het bestuur, de leiding of de vereniging in generlei opzicht aansprakelijk te zullen stellen voor geleden schade of lichamelijk letsel, ontstaan door of verband houdend met het deelnemen aan de lessen, demonstraties, uitvoeringen, wedstrijden of  an-dere activiteiten van de vereniging in verenigingsverband op welke wijze dan ook.
 6. Geen verborgen gezondheidsgebreken te hebben (eventueel ondersteund, op eigen initiatief of op verzoek van de leiding of het bestuur, door een medische (sport)verklaring).
Regels m.b.t. de automatische incasso van de contributie:
 1. De contributie wordt aan het begin van iedere maand (met uitzondering van augustus) geïnd via automatische incasso. Op het inschrijfformulier vult u het IBAN-rekeningnummer in van de bankrekening waarvan het contributiebedrag moet worden afgeschreven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Mobilee om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Mobilee.  
 2. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt automatisch de machtiging voor automatische incasso.
 3. Mocht u achteraf  niet akkoord zijn met de incasso, dan kunt u binnen 8 weken uw bank vragen het bedrag terug te storten (of dit zelf regelen via internetbankieren).  Een reden voor het terugstorten hoeft u niet te geven.
 4. Indien blijkt dat de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd op de opgegeven rekening dan krijgt u alsnog een factuur toegezonden voor het contributiebedrag, verhoogd met 1,50 euro voor administratiekosten.
 5. Indien u niet via automatische incasso maar via een factuur wenst te betalen kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de penningmeester. De opslag voor administratiekosten bedraagt 1,50 euro per factuur.