Algemene informatie over Mobilee

Pagina

Mobilee

Mobilee, wat “bewegen” betekent,  is een vereniging, opgericht in juli 2000 uit een fusie van de Woerdense gymnastiekverenigingen Bato (opgericht 1919) en Houvast (opgericht 1927). Heel veel Woerdenaren bewaren goede herinneringen aan hun tijd bij deze verenigingen. Mobilee bouwt voort op hun rijke ervaring en heeft een breed opgezet lesprogramma voor Gymnastiek, Turnen, Springen, Conditietraining, Dans, Steps, Bodyshape en Yoga, dat voortdurend wordt  aangepast aan de eisen van de tijd.  Jaarlijks vindt in het voorjaar een algemene leden-vergadering plaats. Daarin legt het bestuur verantwoording af over het voorafgaande jaar. Ook worden voorstellen gepresenteerd t.a.v. de bestuurssamenstelling, het toekomstig beleid en de hoogte van de contributie. De leden kunnen zich daar over  uitspreken. Zonodig wordt erover gestemd.

Mobilee op internet  en sociale media / Mobilee e-mailadressen

Informatie over onze vereniging is te vinden op onze website www.mobilee-woerden.nl. Daar vindt u van elke afdeling ook het lesrooster en de contributie.  Ook vindt u er een overzicht  van de e-mailadressen van bestuur, leiding en ledenadministratie. Op Facebook vind u ons onder de naam G.V.Mobilee Woerden.

Digitale Mobilee  Nieuwsbrief

Een aantal malen per jaar ontvangt u per e-mail de digitale Mobilee Nieuwsbrief.  Deze nieuwsbrief gaat naar leden en relaties  waarvan wij het e-mailadres kennen.  Heeft u nog geen e-mail adres aan ons doorgegeven, of wijzigt uw e-mailadres, geef dat dan aan ons door via e-mailadres administratie@mobilee-woerden.nl.

Het lesprogramma

De lessen worden gegeven aan groepen van ongeveer 10-25 deelnemers,  waarbij gebruik wordt gemaakt van bijna alle in Woerden beschikbare gymlokalen en sportzalen. Er zijn lessen voor alle leeftijdsgroepen en in verschillende gymnastiekvormen zoals ouder-kind-gym, kleuter-gym, turnen, springen, conditietraining, steps, bodyshape en yoga.  Voor  turnen zijn er selectie-groepen gevormd, die hard trainen voor deelname aan regionale en landelijke wedstrijden.

Turnhal 

Mobilee heeft de beschikking over een speciale turnhal voor de turnselectie. Deze hal maakt deel uit van het sportcentrum Snellerpoort in de wijk Snel en Polanen.  

Nevenactiviteiten

Naast het normale lesprogramma worden bijzondere evenementen georganiseerd. Jaarlijks zijn er voor de gymnastiek- en turnafdeling de Clubkampioenschappen. 

Contributie

De jaarcontributie is bij maandelijkse betaling in elf termijnen en bij kwartaalbetaling in vier   termijnen verdeeld. De contributie wordt aan het begin van iedere periode via automatische incasso geïnd.  Op het bankafschrift vindt u als Incassant ID van Mobilee: NL94ZZZ301660800000.

Bij betaling per factuur wordt 1,50 euro administratiekosten in rekening gebracht.

De tariefopbouw is zodanig dat, als meer dan 1 les per week wordt gevolgd, het tarief van de 2e en volgende les lager is dan dat van de eerste les.  In het tarief is ook de bijdrage aan de zogenaamde “bondscontributie” begrepen, een bedrag dat jaarlijks aan de landelijke bond KNGU moet worden afgedragen.  Voor de turnselectie geldt een afwijkende contributieregeling.

Veranderen van les / opzegging van het lidmaatschap

Verandering van les is mogelijk, mits er bij de gewenste les nog plaats is. Verzoek tot overstappen kunt u bespreken met de docent of per e-mail indienen bij administratie@mobilee-woerden.nl. 

Opzegging van het lidmaatschap moet altijd gemeld worden aan de administratie. Dit kan via e-mail (administratie@mobilee-woerden.nl), telefonisch of per brief. Opzegging bij de docent van de les is dus NIET VOLDOENDE.  E-mail wordt altijd beantwoord.  

Opzeggen kan per kalenderkwartaal, dus per 1 oktober, 1 januari, 1 april of 1 juli.

Vakanties

Gedurende de schoolvakanties van de basisscholen worden geen lessen gegeven.Een uitzondering hierop vormen de  lessen van de  turnselectie, die kortere vakanties kennen.

Privacy van persoonsgegevens

Alle gegevens die u ons verschaft worden alleen gebruikt binnen onze vereniging en niet aan anderen doorgegeven.  Het gebruik en de beveiliging ervan  staan beschreven in ons Privacybeleid dat u vindt op onze website.